1) Biografi om Hans Heyerdahl på ca. 400 sider, inklusive kopi av ca. 150 av hans malerier.

2) Katalog over hans 1070 verk.


Fra 2007 til 2010 forsket jeg på maleren Hans Heyerdahl (1857-1913), den eneste av de ti "gullaldermalerne" som det ikke er skrevet bok om. Forskningen munnet ut i en biografi om ham, og en katalog over alle hans verk. Under arbeidet samlet jeg inn så mange kopier av hans malerier som det var mulig å få tak i, ca. 420 ialt. Dette er dog under halvparten av alle hans malerier. Disse er både i privat eie og i museer. I biografien har jeg gjengitt ca. 150 av dem, de aller fleste i farver. Disse finnes spredd i selve teksten, der kronologi og motiv gjør det naturlig. De er gjengitt med tillatelse fra de museer som har malerier av ham, samt kopiert fra diverse utstillings- og auksjonskataloger der Heyerdahl-malerier i privat eie har vært fremvist. Da Heyerdahl er falt i fri som kunstner trenger man bare oppgi hvorfra fotokopien er tatt, dersom malerier i privat eie har vært vist offentlig på utstilling eller auksjon. Gjengivelsene av maleriene er ikke så gode som de kunne ha vært i en trykket bok, noe jeg beklager. 

Høsten og vinteren 2010 kontaktet jeg etter tur 16 forlag med forespørsel om de ville lese min biografi om Heyerdahl med tanke på utgivelse. Nesten alle sa nei - inkludert de tre store - da de mener at Heyerdahl er en "ukjent" maler, og at en biografi om ham uansett ville bli et underskuddsforetagende. Innhenting av eksterne sponsormidler var de heller ikke interessert i å prøve på.  De ønsket ikke engang å lese mitt manus. Kun et par av de små forlagene var interessert i å lese manuskriptet, men sa likevel nei til utgivelse.

Jeg har derfor besluttet å utgi biografien som en ren nettbok, fritt tilgjengelig for alle. I tillegg legger jeg ut katalogen. Den består av to omtrent like store deler; først de malerier der vi kjenner årstallet, sortert kronologisk, og deretter bildene med ukjent datering, sortert alfabetisk. Jeg tror både biografien og katalogen vil være til nytte og glede for de mange kunstinteresserte og fagfolk som har vært sultefôret på informasjon om Heyerdahl og hans verk.

Biografien om Hans Heyerdahl er en spennende beretning om et mangesidig menneske, både som kunstner og privatperson. Målgruppen er ikke kunsthistorikere og andre fagfolk (men de vil utvilsomt ha nytte av den), men primært det kunstinteresserte publikum. Biografien er skrevet i et personlig og u-vitenskapelig språk. Heyerdahl fikk stor oppmerksomhet i sin levetid, såvel som i mange tiår etter sin brå død i 1913. Ingen av de samtidige "gullaldermalerne" har hatt så mange utstillinger som ham, og ingen har vært så produktiv (med et mulig unntak for Christian Krohg). Ingen har heller blitt viet så mye oppmerksomhet med minneutstillinger etter sin død - 7 i alt fra 1914 til 2000. Heyerdahl trenger ingen oppreisning som kunstner, men det er likevel på tide at vi får et bredere og dypere innblikk i hans liv og verk. En renessanse kan derfor være nyttig, både for å hedre en stor kunstner og for å gjenopplive de malerier han har etterlatt seg. En vesentlig og representativ del av hans malerier kan ses utstilt i Drammens museum, som har 35 malerier av ham. De fleste av disse gjengis i biografien. Nasjonalgalleriet har 41 Heyerdahl-malerier - herav flere av hans hovedverk - men bare 2 av disse henger fremme. Det vil derfor fremstå som en gledelig overraskelse for mange når jeg her gjengir de fleste av disse "kjellermaleriene".

Hans Heyerdahl er etter min mening en av våre aller største malere. Det vil de her 150 gjengitte malerier av ham vise. Av "gullaldermalerne" er det bare Christian Krohg som kan måle seg med ham. Min biografi om Heyerdahl er forhåpentligvis balansert, i den forstand at jeg skriver om alle sider ved hans liv og verk. Som menneske var han motsetningsfylt. Som maler var det for Heyerdahl l`art pour l`art som var drivkraften i et rikt og talentfullt kunstnerliv. Kunsthistorikere liker å putte bildende kunstnere i båser, og sette merkelapper på verkene fra forskjellige perioder av deres liv - samt at de søker å finne påvirkninger fra andre kunstnere. Ofte er slike kategoriseringer både likegyldige og usanne. For en fri fant som Hans Heyerdahl blir dette umulig. Han var like allsidig hele sitt kunstnerliv, og en "utvikling" er vanskelig å spore.
---------------------------------------------- 
Jeg håper du vil lese teksten i biografien, men dersom du bare er interessert i å se maleriene eller bruke katalogen, så er du velkommen til det også. Det tar bare noen sekunder å få lastet ned hele biografien. Både biografien og katalogen er best lesbar i formatet 100 %.

Spørsmål, kommentarer og reaksjoner kan rettes til meg på e-post, via linken øverst
.
----------------------------------------------
Jeg er utdannet aktuar (cand.scient) fra UiO i 1967. Senere tok jeg kunsthistorie hovedfag (cand.philol) fra UiO i 1998.
Nå er jeg pensjonist og skribent.